BALANCED SCORE CARD

Za najvýznamnejší manažérsky systém zavedený do praxe v uplynulých dvadsiatich rokoch možno považovať systém Balanced ScoreCard (BSC), vyvinutý v Amerike. V našom ekonomickom priestore sa ako nástroj strategického riadenia najviac používali rôzne druhy plánovacích metodík, premietnutých do finančných výkazov, z ktorých boli vypočítané rôzne finančné ukazovatele. Prax však ukázala, že nech boli finančné plány akokoľvek podrobné, odchýlka od nich v reálnom živote bola podstatne odlišná vo veľmi významnom počte prípadov. Metóda BSC bola vyvinutá v podmienkach úspešnej poradenskej firmy v tesnej spolupráci s mnohými zákazníkmi. Jej podstatou je, že na meranie podnikovej stratégie sa snaží prepojiť niekoľko perspektív. Zostala zachovaná časť finančnej perspektívy, vychádzajúcej z účtovných výkazov. K nej sú pridružené ďalšie tri perspektívy:

– zákaznícka perspektíva,

– perspektíva vnútorných podnikových procesov

– perspektíva učenia sa a rastu.

Metóda je vhodná pre spoločnosti s relatívne dobrým výhľadom na trhu, ktorej časť zamestnancov sa venuje riadeniu aspoň na strednej úrovni riadenia.

Metódou BSC sa dajú vytvoriť stratégie napomáhajúce dlhodobému udržaniu konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu.