Systém školení Vašich zamestnancov

Lektor MIT Peter Senge vo svojej práci z roku 1990 The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organization (Piata disciplína: Umenie a prax učiacej sa organizácie) opisuje učiace sa organizácie ako „…organizácie, kde ľudia trvalo zvyšujú svoju schopnosť prinášať výsledky, kde sa pestujú nové a expanzívne spôsoby myslenia, kde sa kolektívnej snahe nekladú medze a ľudia sa ustavične učia vidieť veci ako celok.“ Svet okolo nás sa ustavične zrýchľuje. A vaši pracovníci môžu na tieto zmeny správne reagovať a prispôsobovať v potrebnej miere svoje profesionálne návyky iba prostredníctvom učenia sa.

Vypracujeme a zrealizujeme systém školení Vašich zamestnancov.

Príklady niektorých školení:

– Základy riadenia pre nižší a stredný manažment

– Budovanie a riadenie pracovných tímov

– Time management

– Projektový manažment

– Manažment zmien

– Motivácia zamestnancov

– Vedenie pracovných porád

– Prezentačné zručnosti

– Vedenie obchodných rokovaní

– Čo je zisk a čo ho najviac ovplyvňuje

– Možnosti aplikácie metódy KAIZEN v podmienkach podnikateľských subjektov

– Možnosti aplikácie metódy Balanced Scorecard v podmienkach podnikateľských subjektov

– Oboznámenie s najdôležitejšou legislatívou podľa typu spoločnosti

Vzdelávanie zamestnancov zamerané na témy, ktoré považujú za užitočné, výrazne zvyšuje ich produktivitu práce.