Poradenstvo

Našim záujmom je spolupracovať so spoločnosťami, ktoré chcú úspech dosiahnuť systematickým zlepšovaním svojej práce. Súčasťou našich priorít je vytvoriť také prostredie, v ktorom nie je potrebné prijímať rozhodnutia pod časovým stresom, ale na základe výsledkov odbornej analýzy. Našou metódou práce nie je kritizovať a nútiť vašich zamestnancov odstraňovať ich slabé stránky, ale využívať, podporovať a rozvíjať ich silné stránky. Obrazne povedané: spolupráca s nami nebude pre vás znamenať strieľanie do prázdna, ale postupnú, no presnú cestu k vami vytýčenému cieľu.

Ani švajčiarske hodinky by nešli, ak by každá z ich konštrukčných častí nebola na svojom mieste alebo zaostávala v kvalite za ostatnými. Ani spoločnosť nemôže fungovať, ak všetky povinnosti, ktoré musí zabezpečovať, nie sú správne rozdelené medzi zamestnancov, prípadne zabezpečované externe (vedenie účtovníctva, bezpečnosť práce a pod.). Na základe našich skúseností Vám vypracujeme organizačnú štruktúru a náplne práce presne na Vaše podmienky. Temer všade si už osvojili tézu, že zamestnanci, ak už nie sú najdôležitejším faktorom úspechu každej spoločnosti – ako vo väčšine hlása teória o riadení – sú aspoň veľmi dôležití. Vypracujeme systém práce so zamestnancami: ich výber, rozvoj, hodnotenie, motiváciu a v neposlednom rade ich vzdelávanie.

Z našich dlhoročných skúseností vieme, čo vašu spoločnosť “vráti späť do hry”.