Personálny audit a organizačná štruktúra

Jednou z najviac zdôrazňovaných povinností majiteľa alebo povereného štatutárneho zástupcu spoločnosti, ktorá sa neodporúča delegovať na iné články organizačnej štruktúry, je podľa veľkosti spoločnosti výber zamestnancov alebo aspoň rozhodujúcich zamestnancov. Poradíme Vám v špecifikovaní vzdelanostných, praktických a osobnostných požiadaviek na jednotlivé pozície a pomôžeme s organizovaním výberového konania a so samotným výberom. Iba správne poskladaný tím dokáže dosahovať optimálne výsledky. Zastávame názor, že ak by vedľa seba pôsobili dve úplne rovnako veľké spoločnosti s identickým predmetom podnikania a zhodným počtom zamestnancov, pri  rešpektovaní osobitosti a jedinečnosti každého indivídua by bolo správne, keby ich organizačné štruktúry vykazovali  určité odlišnosti. Navrhneme Vám vytvorenie takej organizačnej štruktúry, ktorá umožní deľbu práce a povinností medzi vašich zamestnancov tak, aby rešpektovala ich prirodzené preferencie a schopnosti.