Návrh doporučení vedúcich k zlepšeniu súčasného stavu spoločnosti

Analyzujeme a vypracujeme návrh doporučení súvisiacich s činnosťami, ktoré bezprostredne nie sú ohodnotené finančne.

 

Každý podnikateľ vie, že účtovné výkazy sú k dispozícii s určitým časovým oneskorením a väčšinou sú k dispozícii až k 25. dňu v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Zistiť niektoré informácie s takýmto časovým oneskorením nezaručuje, že spoločnosť možno riadiť efektívne. Z podnikateľskej činnosti každý deň vystupuje množstvo informácií, ktoré do účtovných výkazov vstupujú iba kumulovane – tržby, pohyby na skladoch, zmeny stavu finančných prostriedkov, zmeny v stave pohľadávok a záväzkov, termíny splatnosti, termíny plnenia obchodných zmlúv, atď., kde nestačí hodnotiť tieto informácie s mesačným oneskorením alebo dokonca vôbec nie sú postihnuteľné vo finančnom vyjadrení – informácie o obchodných partneroch, informácie o príležitostiach na trhu, informácie o kvalite výstupov podnikania, o prekážkach v informačných tokoch vo vnútri spoločnosti, atď.. Vypracujeme ucelený systém najdôležitejších výstupov z podnikania na dennej týždennej, dekádnej, mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze, aby ste v každom okamihu mali pocit, že svoje podnikanie máte pod kontrolou a prijímate efektívne rozhodnutia na základe dostatočnej informačnej základne.

 

Nastavíme ucelený systém operatívnych informácií pre riadenie spoločnosti.