Analýza stavu spoločnosti

Na základe analýzy určíme, v akom finančnom zdraví sa nachádza spoločnosť.

 

Veľká časť aktivít každej právnickej osoby (spoločnosti) je ohodnotená pohybom finančných prostriedkov. Tieto pohyby sa zisťujú sumárne za určité obdobie a sú vyjadrené vo výkazoch, ktoré tvoria aj súčasť daňového priznania každej právnickej osoby – výkaz ziskov a strát, súvaha a výkaz cash flow (prehľad peňažných tokov). Cieľom analýzy nie je len presne vyjadriť, v akom stave sa spoločnosť nachádza, ale predovšetkým formulovať, aké opatrenia treba na zlepšenie situácie prijať, ak je to potrebné. Spravidla nestačí analyzovať jeden výkaz, treba zostaviť časové rady týchto výkazov na mesačnej aj ročnej báze.

 

Každé rozhodnutie, ktoré majitelia alebo manažéri spoločnosti prijmú, sa odrazí v zmene niektorých údajov v uvedených výkazoch. Spolu s Vami stanovíme, ako môže ovplyvniť realizácia pripravovaných rozhodnutí výsledky a stav Vašej spoločnosti.   Niekedy však rozhodnutia významne ovplyvnia aj také oblasti existencie spoločnosti, kde sa to pôvodne neočakávalo. Ponúkame naše skúsenosti na korekciu rozhodnutí, ktoré pomôžu eliminovať negatívne dopady.

 

V určitom štádiu svojho vývoja temer každá expandujúca spoločnosť využíva aj externé finančné zdroje – úvery, pôžičky. Pomôžeme Vám vypracovať Vaše projekty, pripravíme ich na prezentáciu a v prípade požiadavky zúčastníme sa tejto prezentácie a následných rokovaní s bankami alebo inými inštitúciami poskytujúcimi finančné zdroje. Predbežne zhodnotíme, či sú splnené podmienky, aby sa projekt a spoločnosť uchádzali o cudzie zdroje, navrhneme optimálny spôsob financovania.

 

Žiadny podnikateľský subjekt sa nevyhne uzatváraniu rôznych typov zmlúv súvisiacich s vykonávaním podnikateľských činností. Pomôžeme Vám posúdiť tieto zmluvy a upozorníme Vás, ak sú v zmluvách časti, ktoré môžu predstavovať riziko.

 

Neponúkame vedenie účtovníctva ani vypracovanie daňového priznania, využívame výsledky práce účtovníkov, aby sme Vám pomohli byť úspešnými!