Konateľ

Konateľ spoločnosti: Ing. Tibor Marcinko

Prehľad nadobudnutých praktických skúseností: 

apríl 1991 – marec 1993 – Banskobystrické spotrebné družstvo so sídlom v Banskej Bystrici, vedúci ekonomického úseku – riadenie kolektívu pracovníkov všeobecnej učtárne, prevádzkovej učtárne, mzdovej učtárne a výpočtového strediska – skúsenosti z finančného plánovania, finančných analýz, vyhodnotenia ekonomickej efektívnosti niekoľko desiatok maloobchodných prevádzok s prevažne potravinárskym tovarom a viac ako sto pohostinstiev, 

apríl 1993 – október 1993 – Komerčný závod ČSAD,a.s., Banská Bystrica, ekonóm – špecialista – skúsenosti so zabezpečovania prípravných prác a prípravy potrebnej dokumentácie súvisiacej s prípravou a začatím činnosti bankového subjektu, 

november 1993 – apríl 1997 – Dopravná banka, a.s. Banská Bystrica, riaditeľ oddelenia, od 1.7.1994 riaditeľ oddelenia investičného bankovníctva – bol som držiteľom povolenia na výkon činnosti makléra, vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky, evidenčné číslo 196 – obchodovanie s cennými papiermi, posudzovanie bonity cenných papierov, stanovovanie hodnoty spoločností, finančné analýzy spoločností, vypracovávanie a hodnotenie podnikateľských zámerov, zvyšovania základného imania, procesu upisovania akcií a pod., 

máj 1997 – apríl 1998 Stavoindustria TME Banská Bystrica, s.r.o., vedúci ekonomického úseku – vypracovávanie finančných plánov a ich hodnotenie, riadenie ekonomického úseku, skúsenosti so zabezpečovaním chodu spoločnosti zameranej na realizáciu pomocnej stavebnej výroby, 

1999 – 2000 – člen dozornej rady Nafty Gbely, a.s., – skúsenosti z činnosti dozornej rady veľkej spoločnosti s dcérskymi spoločnosťami doma aj v zahraničí, 

1999 – 2003 – člen dozornej rady Slovenskej pošty, a.s., – skúsenosti z činnosti dozornej rady jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, spoločnosti, ktorá mala v tom období monopolné postavenie na slovenskom trhu, 

máj 1998 – jún 2001 – TAX, v.o.s., Banská Bystrica, spoločník a konateľ, skúsenosti so zabezpečovaním účtovnej agendy, vedením účtovníctva dodávateľským spôsobom, zabezpečovania výroby drevených okien, sprostredkovania obchodu a služieb, zabezpečovaním chodu vlastného hotelového zariadenia, 

jún 2001 – apríl 2005 Stredoslovenské kameňolomy, a.s., generálny riaditeľ – riadenie akciovej spoločnosti s viac ako dvesto zamestnancami zameranej na ťažbu a výrobu drveného kameniva s výrobnými prevádzkami v Žilinskom a Banskobystrickom kraji a strojného závodu na výrobu a opravu techniky slúžiacej na ťažbu a drvenie kameňa,  riadenie obchodnej činnosti, skúsenosti z aplikácie banského zákona s dôrazom na bezpečnosť práce a súvisiacich zákonov v oblasti životného prostredia, skúsenosti zo stanovenia hodnoty spoločnosti, 

máj 2005 – marec 2008 – EBVIS MANAGEMENT, s.r.o., spoločník a výkonný riaditeľ, spracovávanie podnikateľských zámerov, rokovanie s finančnými inštitúciami, sprostredkovanie kúpy a predaja poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy, lesov a objektov na podnikanie, príprava spoločností na predaj, stanovovanie trhovej hodnoty spoločností, poradenská činnosť pre spoločnosti, 

apríl 2008 – august 2011 – ANIMA SAPIENTA, s.r.o.,  spoločník a výkonný riaditeľ, zabezpečovanie poradenskej činnosti pre spoločnosti s rôznym podnikateľským zameraním – výroba a predaj plastových a drevených okien, nábytku, plnenie minerálnych vôd, veľkoobchod s elektronikou, veľkoobchod s vlasovou kozmetikou a pod., vypracovanie návrhov na školenie zamestnancov a lektorská činnosť v štátnej správe, podnikateľských subjektoch výrobného a obchodného charakteru aj v oblasti služieb, 

september 2011 – doteraz – BAKIKO Consulting, s.r.o., jediný spoločník a konateľ spoločnosti, poradenská a konzultačná činnosť pre veľkoobchodnú spoločnosť s vlasovou kozmetikou s celoslovenskou pôsobnosťou – riadenie siete obchodných zástupcov, ich výber, príprava, motivovanie a hodnotenie, pre spoločnosť spravujúcu bytové jednotky, pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti IT a pod., 

od 2009 – člen správnej rady neziskovej organizácie TERRA GRATA, n.o., skúsenosti z činnosti neziskovej organizácie poskytujúcej služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti, vypracovania a realizácie projektov pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych a iných fondov EÚ, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, informačné služby, podpora informatizácie verejného sektora a iné.