O nás

Vitajte

na stránkach spoločnosti BAKIKO Consulting s.r.o.

Spoločnosť BAKIKO Consulting s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov komplexné poradenstvo a konzultácie v oblasti riadenia spoločnosti a zároveň poskytuje vzdelávanie a riadenie (koučing) ľudských zdrojov.

BAKIKO Consulting, s.r.o. vznikla s cieľom poskytovať spoločnostiam poradenské služby a tak zabezpečiť ich stabilný a úspešný rast. Naše skúsenosti hovoria, že 70 až 80% spoločností by sa mohlo vyvarovať svojich neskorších, niekedy až existenčných problémov, keby ich boli ochotné včas konzultovať s odborníkmi.

Sme tu pre Vás v momente, keď sa objavia prvé indikátory porúch vo vašich finančných tokoch – neplnenie daňových povinností, platieb do sociálnej a zdravotnej poisťovne, výpadky v úhrade záväzkov z obchodného styku, rast zásob, oneskorovanie platieb od obchodných partnerov, prvé problémy so splácaním úverov alebo leasingových záväzkov, ale aj zhoršenie vzťahov v spoločnosti, zvýšená fluktuácia a pod. Sme tu, aby sme spoločne konzultovali perspektívy vývoja a ponúkli Vám adekvátne riešenia.marcinko-8277

Preto Vám ponúkame:

– korektnú a kvalitnú spoluprácu s cieľom  operatívne  riešiť  vašu súčasnú situáciu  na trhu,

– na základe  podrobnej  analýzy vašej  spoločnosti vypracovanie riešení a ich flexibilné a účinné zavedenie do praxe,

– zvýšenie  produktivity  práce  zamestnancov  prostredníctvom ich kvalitného vzdelávania, a to  zameraním na témy, ktoré rozvíjajú ich konkrétne profesionálne schopnosti a ich umiestnenie na pre ich schopnosti najvhodnejšiu pozíciu,

vypracovanie efektívnej organizačnej štruktúry s popisom pozíci a ďalšími potrebnými vnútroorganizačnými smernicami, komplexný personálny audit, hodnotenie zamestnancov, určovanie typológie osobnosti vašich zamestnancov.

 

Naše služby môžu mať napríklad nasledujúcu konkrétnu podobu:

 1. Vypracovanie poslania, vízie, stratégie spoločnosti a nástrojov riadenia
 2. Interim manažment – riadenie spoločnosti na vopred dohodnutú dobu
 3. Posúdenie efektívnosti realizovaných výrobných alebo vo všeobecnosti aj iných podnikateľských procesov
 4. Návrhy na možnosti zvýšenia výnosov spoločnosti
 5. Návrhy na možnosti zníženia nákladov
 6. Vyhodnotenie výkonnosti a účinnosti riadenia vnútropodnikových jednotiek a dcérskych spoločností
 7. Posudzovanie efektívnosti využívania ľudských zdrojov
 8. Zvýšenie výkonnosti obchodných činností (výsledkov práce obchodných zástupcov)
 9. Projektový manažment – vypracovanie, realizácia a riadenie projektov
 10. Due diligence
 11. Analýza dopadov predpokladaných akvizícií a fúzií, poradenstvo
 12. Aplikácia účinných prístupov k zvýšeniu efektívnosti vašej spoločnosti metódami KAIZEN a BALANCED SCORE CARD